Tá Pobal Fuinnimh Inmharthana (SEC) Fhorbairt Chonamara Láir ag treorú Chonamara Láir i dtreo todhchaí inbhuanaithe trí thionscadail fuinnimh in-athnuaite a bhfuil tionchar acu agus trí thionscnaimh atá faoi thionchar an phobail.

Cúlra

Ó bunaíodh í in 2007, tá Forbairt Chonamara Láir chun tosaigh ó thaobh forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn taobh istigh de phobail Chonamara Láir. Le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta, cuimsíonn an pobal seo tiomantas do Ghaeltacht Ghlas a fhorbairt, tús áite a thabhairt d'inbhuanaitheacht agus do bheocht pobail i réigiúin ina labhraítear Gaeilge in Éirinn.

Máistirphlean Fuinnimh

Chuir siad a Máistirphlean Fuinnimh i gcrích in 2022. Tugann an Máistirphlean Fuinnimh deis do phobail a n-úsáid fuinnimh a mheas agus a iniúchadh trí oibriú le comhairleoir fuinnimh seachtrach. Tá na costais maoinithe 100% ag SEAI. Leis na léargais ón iniúchadh seo, chruthaigh siad plean ansin de réir aidhmeanna a bpobail.

Cuimsíonn na colúin choincheapa a n-oibríonn Forbairt Chonamara Láir ina dtreo roinnt croíghníomhaíochtaí:

  • Feasacht agus Rannpháirtíocht an Phobail: Úsáid a bhaint as cláir oideachais agus imeachtaí áitiúla chun feasacht ar an gcomhshaol a fheabhsú.
  • Oideachas agus Oiliúint: Comhpháirtíocht le comhlachtaí oideachais chun oiliúint a sholáthar atá dírithe ar chleachtais inbhuanaithe.
  • Seachadadh Tionscadal: Tionscadail atá dírithe ar an bpobal a threorú a leagann béim ar fhuinneamh in-athnuaite agus ar éifeachtúlacht fuinnimh.

Tar éis an Máistirphlean Fuinnimh a chur i gcrích, tá SEC ag obair ar roinnt tionscadal, lena n-áirítear:

Tionscadal Meitheal PV Chonamara Láir

Lárnach i dtionscnaimh Fhorbairt Chonamara Láir tá an tionscadal Meitheal PV Chonamara Láir, tionscadal fuinnimh Solar Meitheal atá pobalbhunaithe agus ceannródaíoch. Léiríonn an tionscadal seo léim shuntasach i dtreo glacadh le fuinneamh in-athnuaite sa réigiún, lena mbaineann:

  • Rannpháirtíocht an Phobail: 29 úinéir tí páirteach i Solar Meitheal, iad curtha i ngrúpaí le chéile chun próiseas suiteála na bpainéal gréine PV a éascú.
  • Rannpháirtíocht Conraitheoirí: Spéis a mhealladh ó chúigear conraitheoirí atá sásta tacú leis na suiteálacha gréine.
  • Leathnú Amach Anseo: Pleananna chun conarthaí a athbhreithniú agus a bhronnadh in 2024, agus é mar aidhm leo úsáid fuinnimh na gréine a leathnú tuilleadh i dtithe agus in áiseanna áitiúla.

Meitheal Hallaí Pobail Chonamara Láir

Is toradh é Meitheal Hallaí Pobail Chonamara Láir ar thorthaí an Mháistirphlean Fuinnimh. Rinne Forbairt Chonamara Láir iniúchadh fuinnimh ar shé halla pobail. Leag na hiniúchtaí béim ar an tábhacht a bhaineann le hiarfheistiú iomlán ar na hallaí pobail áitiúla go léir chun forchostais agus lorg carbóin a laghdú.

Tá grúpa líonra bunaithe ag Forbairt Chonamara Láir in éineacht le Gníomhaireacht Fuinnimh an Iarthair (GFI) leis na Hallaí Pobail i gConamara Láir. Is é an aidhm atá acu maoiniú caipitil a fháil chun na hallaí pobail go léir a iarfheistiú agus féachaint chuige go seasfaidh siad an aimsir amach anseo do na glúnta atá le teacht. Tá iarratas déanta acu cheana féin chuig Comhairle Chontae na Gaillimhe ar an gCiste Gníomhaithe ar son na hAeráide agus tá siad ag fanacht le cinneadh.

Trí oibriú le chéile, is féidir linn praghsanna níos comhoiriúnaí a dhaingniú agus cur chuige aontaithe a sheachadadh maidir le modh oibre níos inbhuanaithe a chruthú.
Máirín Ní Choisdealbha-Seoige , Oifigeach Forbartha Forbairt Chonamara Láir

Tionscadal Leathnaithe an Bhealaigh Ghlais

Mar chuid dá tiomantas d'fhorbairt inbhuanaithe pobail, tá Forbairt Chonamara Láir i gceannas ar leathnú glasbhealaigh 10 gciliméadar. Nascfaidh sé sin Ros Muc leis an líonra conairí atá ann cheana in aice leis an N59 sa tSraith Salach. Tá sé mar aidhm ag an tionscadal seo bonneagar áitiúil a fheabhsú le haghaidh iompair agus áineasa agus lorg carbóin an phobail a laghdú ag an am céanna.

Cuirfidh an glasbhealach bealach sábháilte, scéimhe ar fáil do choisithe agus do rothaithe, rud a spreagfaidh stíleanna maireachtála níos sláintiúla agus feasacht chomhshaoil níos fearr. Tá sé mar aidhm aige freisin borradh a chur faoin turasóireacht áitiúil agus tacú leis an ngeilleagar tríd an gceantar a dhéanamh níos inrochtana agus níos tarraingtí do chuairteoirí. Tá an tionscadal seo beagnach críochnaithe, agus tá an pobal áitiúil ag súil go mór leis na deiseanna méadaithe inrochtaineachta agus áineasa a chuirfidh sé ar fáil.

Tionscadail Shuaitheanta

Glacann an pobal páirt freisin i dtionscadail in-athnuaite agus éifeachtúlachta fuinnimh níos leithne mar chuid de thionscnaimh shuaitheanta Údarás na Gaeltachta. Tá na tionscadail seo ríthábhachtach chun tagarmharcanna a leagan síos i gcleachtais inbhuanaithe ar fud réigiúin Ghaeltachta, athléimneacht an phobail a fheabhsú, agus inbhuanaitheacht fhadtéarmach a chur chun cinn.

Tacaítear go ginearálta leis na tionscadail shuaitheanta trí mheascán de mhaoiniú ón Aontas Eorpach, LEAP agus ST3ER. Cuireann Údarás na Gaeltachta deontais riaracháin bhliantúla ar fáil chomh maith. I measc na dtionscadal tá:

  • Tionscadal Bithgheilleagair - Dún na nGall (i bhfeidhm)
  • Bithéagsúlacht – Maigh Eo (ar tí dul le haghaidh pleanála)
  • Éifeachtúlacht Fuinnimh i bPobail – Ciarraí (i bhfeidhm)
  • Ionad Inbhuanaitheachta (7 R) – Gaillimh – Conamara (ag fanacht le cead pleanála)

Céard é an chéad rud eile?

Tá dul chun cinn suntasach déanta ag Forbairt Chonamara Láir maidir le Conamara Láir a athrú ina mhúnla ina nglactar le fuinneamh in-athnuaite i bpobail tuaithe. Réitigh comhordú rathúil an tionscadail Solar Meitheal agus tionscnaimh eile an bealach chun tuilleadh forbartha agus scálú a dhéanamh ar thionscadail fuinnimh in-athnuaite taobh istigh den phobal. Mar a deir siad, is í an chéad chéim an ceann is deacra!

Léigh tuilleadh faoi SECanna SEAI